บัญญัติ 20 ประการ สำหรับนักขายมือเซียน – นักขายมือเซียน (8)


บัญญัติ 20 ประการ สำหรับ นักขายมือเซียน

 1. Think honestly of your customer’s need.
  ต้องมีความซื่อตรงต่อลูกค้า
 2. Pay attention to the little fellow.
  ต้องไม่ละเลย หรือมองข้ามความสำคัญของลูกค้ารายย่อย
 3. Be fair to your customer.
  ต้องมีความเป็นธรรม ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง
 4. Stick to the truth.
  ต้องไม่โกหก หลอกลวง มีเล่ห์เหลี่ยม หมกเม็ด
 5. Stick to the point.
  ต้องเสนอขายให้ตรงจุด ไม่วกวน อ้อมค้อม ชักแม่น้ำทั้งห้า
 6. Allow your customer a free choice.
  ต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีทางเลือก ไม่มัดมือชก หรือรวบรัด
 7. Be well mannered.
  ต้องมีสัมมาคารวะ รู้จักกาละ เทศะ ไม่หยาบคาย แข็งกระด้าง
 8. Protect your customer.
  ต้องเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ให้ลูกค้า
 9. Accept your responsibilities.
  ต้องร่วมรับผิดชอบ ไม่โยนบาปให้ผู้อื่น
 10. Fulfill your guarantees.
  ต้องรักษา คำมั่นสัญญา รับประกันความผิดพลาดเสียหาย
 11. Save your customer from his mistake.
  ต้องป้องกัน ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า
 12. Keep competition out of the negotiation.
  ต้องไม่โจมตีคู่แข่งขัน
 13. Keep price in its place.
  ต้องรักษามาตรฐานของราคา ไม่ตัดราคา หรือโก่งราคาเกินกว่าที่ควรจะเป็น
 14. Know your product.
  ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ที่รับผิดชอบอยู่
 15. Make the truth convincing.
  ต้องรู้จักใช้ความจริงที่เกิดขึ้น ในการโน้มน้าวใจลูกค้า
 16. Be modest.
  ต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่คุยโตโอ้อวด หรือคุยทับถมผู้อื่น
 17. Be specific.
  ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา พูดให้ตรงเป้า เข้าจุดที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจ
 18. Follow through on the order.
  อย่าตีหัวเข้าบ้าน เพราะการขายต้องมีการบริการหลังการขายติดตามมาด้วย
 19. Admit shortcoming when they exist.
  ต้องยอมรับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ อย่าหลีกเลี่ยงหรือทำไขสือ
 20. Be businesslike.
  ต้องรู้จักปรับปรุง พัฒนา ความรู้ ประสบการณ์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ