ต้องมีความสามารถขายได้เพียงไหน – นักขายมือเซียน (5)


ต้องมี ความสามารถขายได้เพียงไหน
How Good Is Your Sales Negotiation ?

การนำเสนอ หรือ การเจรจาเสนอขาย ของคุณเป็นอย่างไร ใช้การได้ดีมากน้อยเพียงไหน ? คุณสามารถ สื่อสาร บอกกล่าว อธิบาย ชี้แจง ให้ลูกค้าแต่ละคนได้รับรู้ เข้าใจ ในเรื่องที่คุณต้องการหรือไม่ ?

ลองตรวจสอบดูจาก รายการข้างล่างนี้ดู เพื่อจะได้ปรับปรุง แก้ไข จุดอ่อน หรือ ข้อบกพร่อง ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น คุณต้องตอบคำถามด้วยความจริงใจ และ ซื่อตรง ต่อตนเอง อย่าหลอก หรือ โกหกตัวเอง เพราะไม่มีใครล่วงรู้ว่าคุณคิดอย่างไร ตอบว่าอย่างไร นอกจากตัวคุณเอง 

สิ่งที่คุณต้องตรวจสอบ เพื่อนำไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การนำเสนอ

 1. คุณใช้ข้อมูล รายละเอียด  เท่าที่จำเป็นไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ใช่หรือไม่ ?
 2. ในการนำเสนอคุณมักจะอ้างข้อมูล รายละเอียด ที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอทุกครั้ง เพื่อให้มี น้ำหนัก มี ความเชื่อถือ มากขึ้น ใช่หรือไม่ ?
 3. ลูกค้าได้สนใจ รับรู้ เกิด ความเข้าใจ และ ในเรื่องราวรายละเอียด และ ประทับใจ วิธีการ ที่คุณอธิบาย ชี้แจง จาก วิธีการพูด การเจรจา ในการสื่อความของคุณ  ใช่หรือไม่ ?
 4. การนำเสนอของคุณ จะสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเสมอ ใช่หรือไม่ ?
 5. คุณมักจะนำเสนอ คุณประโยชน์ ที่ลูกค้าจะพึงมีพึงได้ จากการซื้อ การใช้ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเรื่อง ผลประโยชน์ จากการขายที่คุณจะได้รับ ใช่หรือไม่ ?
 6. คุณมักจะเน้นในจุดสำคัญบางจุด โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ ที่ลูกค้าจะพึงได้รับ ในการซื้อครั้งนี้ ใช่ไหม ?
 7. คุณจะเปิดโอกาส ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการนำเสนอ โดยรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เสมอ ใช่หรือไม่ ?
 8. การนำเสนอของคุณ เรียงลำดับเป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนเอาไว้ใช่หรือไม่ ?
 9. จุดขายที่คุณกล่าวอ้าง เป็นความจริง และมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ?
 10. คุณมักจะเสนอขาย ด้วยความละมุนละม่อม ไม่ก้าวร้าว หรือ แข็งกระด้าง ใช่ไหม ?
 11. คุณเปิดโอกาสให้ลูกค้า ได้แสดงความคิดเห็น หรือ สิ่งที่เขายังข้องใจ สงสัย อยู่เสมอ ใช่หรือไม่ ?
 12. สิ่งที่คุณโน้มน้าว จูงใจ ลูกค้านั้น คุณได้คัดกรอง เลือกสรร มาแล้ว และ ลูกค้าพึงพอใจ มากน้อยแค่ไหน ?
 13. คุณมักจะทำเรื่องที่เฉพาะเจาะจง  มีเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ ใช่ไหม ?
 14. คุณมักจะเสนอจุดขายหลายๆ จุด ในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความปรารถนา ต้องการ ใช่หรือไม่ ?
 15. เมื่อเจอปัญหา หรือ ข้อโต้แย้ง คุณก็ไม่ท้อถอย หรือ ยอมแพ้ เพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องเกิดมีขึ้น ใช่ไหม ?
 16. เมื่อคุณเริ่มต้นนำเสนอ ลูกค้าเกิดความสนใจ ตั้งใจฟัง มากน้อยแค่ไหน ? เพราะอะไร ?
 17. คุณสามารถปลุกเร้าความต้องการของลูกค้าได้ดีแค่ไหน เขาเชื่อหรือไม่ ว่าเขาจะได้ ผลประโยชน์หากทำตามที่คุณแนะนำ ?
 18. คุณสามารถกระตุ้น ปลุกเร้า ให้ลูกค้าเกิดความต้องการ และ ตัดสินใจซื้อ ได้ไหม มากหรือน้อย ?
 19. คุณสามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้ลูกค้ารับฟัง เชื่อใจ และ ตัดสินใจ ได้บ่อยครั้งแค่ไหน ?
 20. คุณสามารถปิดการขาย หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ได้บ่อยแค่ไหน ใช้เทคนิคอะไร ?